Rudo Moric

Obrázok zosnulého: "Rudo Moric, 1921 - 1985"
Narodenie: Sučany, 27. 3. 1921 Úmrtie: Bratislava, 26. 11. 1985
 

Národný umelec Rudo Moric sa venoval próze a publicistike. Väčšinu svojej tvorby venoval deťom. Jeho rozprávky o prírode ho preslávili aj vo svete.

 


Životopis

Rudo Moric používal počas tvorby viaceré pseudonymi:  Rudo Moric Sučiansky, R. M. Sučiansky, Rudo Mor, R. M., Moric Rudo Trnavský

Životopis

Narodil sa v rodine železničiara a vzdelanie získaval v Sučanoch, Martine a v učiteľskom ústave v Bánovciach nad Bebravou. Neskôr pokračoval vo vzdelávaní popri zamestnaní na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave, kde získal doktorát z filozofie. Po ukončení štúdia pôsobil v rokoch 1941-43 ako učiteľ v Belej. Ako príslušník 1.čs.armády na Slovensku sa aktívne zúčastnil SNP, po jeho potlačení bol internovaný v zajateckých táboroch v Rakúsku. V rokoch 1946-48 pokračoval v učiteľskej dráhe v Stupave, kde taktiež vydával detský časopis Okienko Záhoria, bol dramaturgom Školfilmu, neskôr pracovníkom Výskumného ústavu pedagogického a tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov. V roku 1959 sa stal riaditeľom vydavateľstva Mladé letá a od roku 1964 bol predsedom výboru Slovenského literárneho fondu, ktorého úlohou bolo podporovať tvorivú činnosť v oblasti pôvodnej umeleckej a vedeckej literatúry. Ako jeho riaditeľ dbal na vyváženú edičnú politiku, pričom po celý čas svojho pôsobenia vo vydavateľstve vytváral publikačný priestor pre mladú generáciu. Jeho pričinením došlo r.1968 aj k obnovenému vydávaniu Slniečka, najznámejšieho medzivojnového časopisu pre deti.

Jeho knihy mali veľký ohlas doma aj v zahraničí. Hojne boli prekladané do srbochorvátčiny, bulharčiny, poľštiny, ruštiny, maďarčiny a nemčiny.
Pôsobenie

    1941 – 1943 učiteľ, Belá
    1944 – 1945 vojak v SNP; bol v nemeckom zajatí
    1946 – 1948 učiteľ, Stupava (tu redigoval a vydával časopis pre deti Okienko Záhoria)
    1948 – 1950 dramaturg Školfilmu – Ústav pre školský a osvetový film
    1950 – 1959 pracovník Výskumného ústavu pedagogického
    1959 – 1985 riaditeľ vydavateľstva Mladé letá
    1959 tajomník Zväzu slovenských spisovateľov
    1964 – 1970, 1974 – 1984 predseda výboru Slovenského literárneho fondu

Ocenenia

    1975 zaslúžilý umelec
    1984 národný umelec
    1956, 1959, 1969 Cena vydavateľstva Mladé letá
    1968 Cena Fraňa Kráľa za tvorbu pre deti a mládež
    1971 Cena Zväzu slovenských spisovateľov za knihu Rozprávky z lesa
    Na Čestnú listinu IBBY boli zapísané knihy Rozprávky z lesa (1974), Rozprávky z ostrova orchideí (1979).
    1980 Cena Zväzu slovenských spisovateľov za knihu Podivuhodné príbehy Adama Brezuľu
    1983 Čestné uznanie v Cene Maxima Gorkého za knihu Žalobaba

Tvorba
Štyridsiate roky

Publikovať začal v 40.rokoch 20.st.v časopisoch pre deti Priateľ dietok a Slniečko. Neskôr prispieval do Okienka Záhoria, ktoré sám redigoval. Knižne debutoval r.1947 prózou Lyžiar Martin. V nej aj nasledujúcich prózach Žofka (1948) a Družina z Dlhej ulice (1949) nadviazal na medzivojnový model triviálnej spoločenskej prózy, ktorý prehliadal dobovú sociálnu realitu a svet detí štylizoval výlučne zo zábavno-výchovnej pozície. V knižnej poviedke Miško hrdina (1949) tematizoval už spoločenskú realitu, protifašistický motív však aj tentoraz vyjadril spôsobom tradičnej výchovnej prózy. R.1951 vydal román Explózia, v ktorom v intenciách pofebruárovej interpretácie SNP predstavil dobovému detskému čitateľovi protifašistický odboj. K relatívne akceptovateľnejšiemu výsledku podmienenému hlavne zreálnením detských postáv a ich účasti v odboji sa dopracoval až v jeho neskorších reedíciách. V zmysle pofebruárových názorov na detskú literatúru ako prostriedku  ideologickej výchovy mladých generácií napísal aj romány z učňovského prostredia Tri roky (1951) a Prvý z Dvorov (1953).

Päťdesiate roky
V polovici 50.rokov sa usiloval vymeniť spoločenskú prózu zo života súčasného dieťaťa za ideológiou nezdiskreditovanú tematiku. V knihe Majster pästiarskych rukavíc (1954) zbeletrizoval život olympijského víťaza Jána Zacharu, v literárnej reportáži Cez šesťdesiatjeden končiarov (1956) spracoval zimný horolezecký prechod Vysokými Tatrami. Ku kvalitnému reflektovaniu športovej tematiky dospel však až na začiatku 60.rokov v zbierke poviedok Smutný Suarez (1962), v ktorej športovú tému neprezentoval ako fyzický akt, ale ako prostriedok mravnej sebaprojekcie. Pôsobivé etické podložie je príznačné aj pre jeho najznámejšiu a umelecky najhodnotnejšiu prácu Z poľovníckej kapsy (1955). Tematicky je táto poviedková kompozícia len zdanlivým záznamom poľovníckych príhod a zážitkov, v skutočnosti ide o umeleckú emocionálno-poetickú projekciu prírodnej reality, pričom podľa Stanislava Šmatláka „umelecká presvedčivosť tohto rozprávania vychádza z dlhodobej životnej skúsenosti človeka, z jeho schopnosti nielen poznať, ale aj ľudsky porozumieť všetkému tomu, čo sa ustavične okolo neho vo voľných priestoroch lesnej prírody odohráva.“ Úspech knihy navyše podmienila „aliancia“ autora a jeho neliterárneho „informátora“ horára Bohdana, ktorý svojou prítomnosťou nielen rozširuje vecno-dokumentárnu rovinu diela o individuálny ľudský rozmer, ale „ktorý práve preto, že dobre rozumie zákonom i tajomstvám prírody, dokáže prenikavo vidieť pod kožu i ľudským postavám“, a tak byť kvalifikátorom hodnotového systému človeka. Vo vývine autorovej tvorby kniha Z poľovníckej kapsy nebola však impulzom k novej, kvalitatívne vyššej tvorivej fáze. Už nasledujúca kniha, vedecko-fantastický román so špionážnou zápletkou Prípad „Tuberlicín“ (1957) je návratom k predchádzajúcej popisnosti a literátskosti. Štandardnú úroveň bez metaforického myšlienkového posolstva moderného cestopisného žánru, má aj cestopisná próza inšpirovaná pobytom vo Vietnamskej ľudovej republike Pri zakliatej rieke (1958).

Šesťdesiate a sedemdesiate roky
Začiatkom 60.rokov – pod vplyvom poetiky detského aspektu – zameral sa opätovne na spoločenskú prózu zo života detí (Našiel som vám kamarátov, 1960; Trikrát som ušiel, 1961; Oktávia ide stovkou, 1964), výchovná koncepcia detskej beletristiky mu však nedovoľovala prepracovať sa k objaveniu autentického detského sveta. Prijateľnejší výsledok dosiahol sériou autorských rozprávok, neskôr zhrnutých do súboru Rozprávky z lesa (1971), v ktorých sa vrátil k svojej bytostnej téme, k prírode.  Prostredníctvom antropomorfizácie a analógie medzi svetom prírody a svetom ľudí uviedol v nich čitateľa do kolobehu života, do jeho elementárnych etických vzťahov.

V 60.rokoch 20.st.rozšíril svoj žánrovo-tematický register aj o historicko-životopisný román Teraz ho súdia nepriatelia (1967). Cez tragický osud rodáka učiteľa Juraja Langsfelda, dejovo situovaný do Turca, zobrazil v ňom národný entuziazmus a mravnú imperatívnosť romantickej generácie počas revolučných rokov 1848 – 49. Rodný región ho inšpiroval aj k napísaniu turčianskych povestí O Blažejovi, čo sa nebál (1975). Po povesťovo-rozprávkových knižkách inšpirovaných návštevou Kuby (Svetlo náčelníka Hatueya, 1975; Rozprávky z ostrova orchideí, 1976) na podklade povesťového materiálu, ktoré zozbierali a spracovali Igor a Dušan Janotovci, napísal zbierku bratislavských povestí Zvon lumpov (1979), ktorou kvantitatívne rozmnožil existujúce literárne adaptácie podunajského a bratislavského slovenského folklóru.

Kvantitatívnym rozšírením dobového čitateľského repertoáru bola aj kniha Podivuhodné príbehy Adama Brezuľu (1980), v ktorej sa inšpiroval tradíciou prášilovských príbehov.

Osemdesiate roky
V 80.rokoch napísal ešte niekoľko knižiek pre čitateľov mladšieho školského veku, popisný realizmus a sklon k didaktickosti, dva atribúty príznačné pre celú jeho tvorbu, mu však nedovolili prekročiť vlastnú limitovanosť a dospieť k umeleckej výpovedi. Román Sen značky Pelé (1987), situovaný do brazílskeho sociálneho a športového prostredia, jeho tvorbu definitívne uzavrel. Posmrtne vyšiel aj výber z jeho literárnej publicistiky Detstvo tohto času (1986), ktorý  dokumentuje jeho vlastný celoživotný záujem o literárnu tvorbu pre deti a mládež, jeho manažérske aktivity a rôzne edičné projekty, ktoré ako dlhoročný riaditeľ vydavateľstva Mladé letá inicioval a podporoval.

Diela pre deti

    1947 – Lyžiar Martin, výchovno-zábavná literatúra, knižný debut
    1948 – Žofka, výchovno-zábavná literatúra
    1949 – Družina z Dlhej ulice, výchovno-zábavná literatúra
    1949 – Miško hrdina, príbeh z obdobia SNP
    1950 – Pozor, filmujeme! , beletrizovaná náučná kniha
    1951 – Explózia, príbeh z obdobia SNP
    1951 – Tri roky, román z učňovského prostredia
    1952 – Ako sme sa hrali
    1953 – Prvý z Dvorov, román z učňovského prostredia
    1954 – Majster pästiarskych rukavíc, publicisticko-umelecký životopis olympijského víťaza Jána Zacharu
    1955 – Z poľovníckej kapsy, zbierka poviedok, ktoré sú koncipované ako spomienky starého horára z Kysúc
    1956 – Cez šesťdesiatjeden končiarov, reportážny román o horolezcoch vo Vysokých Tatrách
    1957 – Prípad „Tubercilín“, špionážny a vedecko-fantastický román
    1958 – Pri zakliatej rieke, cestopisné dielo pre deti z pobytu vo Vietname
    1960 – Našiel som vám kamarátov, zbierka krátkych próz
    1961 – Trikrát som ušiel, detský román o cigánskom chlapcovi z detského domova
    1962 – Smutný Suarez, zbierka športových poviedok
    1962 – O divej kačičke, rozprávka
    1962 – Čo je rýchlejšie, leporelo
    1964 – Oktávia ide stovkou
    1965 – Kukučia rozprávka, rozprávka
    1966 – Srnček Parožtek, rozprávka
    1967 – Srnka s červenými hviezdičkami, rozprávka
    1969 – Ako vretenica Kľukatá o chvost prišla, rozprávka
    1972 – O muške Svetluške, rozprávka
    1973 – O Haríkovi a Billovi, dvoch kamarátoch, rozprávka
    1970 – Ako sa princezná Ňurka stratila a ako sa našla, rozprávka
    1971 – Rozprávky z lesa, zbierka próz
    1975 – O Blažejovi, čo sa nebál, zbierka povestí prevažne z Turca
    1975 – Svetlo náčelníka Hatueya, kniha inšpirovaná jeho návštevou Kuby
    1976 – Ako som krstil medveďa, cyklus krátkych próz
    1976 – O Pichuľkovi, Svetluške a mravcoch Pobehajcoch, rozprávka
    1976 – Rozprávky z ostrova orchideí, kniha inšpirovaná jeho návštevou Kuby
    1977 – Po lesných chodníkoch, zbierka próz
    1977 – Koník majstra Machuľku, rozprávky
    1977 – O dvoch mravcoch Pobehajcoch, rozprávka
    1978 – Môj veľký malý kamarát, kniha krátkych próz o súčasných deťoch
    1979 – Zvon lumpov, zbierka bratislavských povestí
    1980 – Podivuhodné príbehy Adama Brezuľu, kniha autorských rozprávok inšpirovaných ľudovým rozprávačom Adamom Brezuľom
    1980 – Žalobaba, kniha krátkych próz o súčasných deťoch
    1983 – Hlupáčik s velikánskou jednotkou

Diela pre dospelých

    1964 – Taký je svet, zbierka poviedok
    1967 – Teraz ho súdia nepriatelia, životopisno-historický román o Ďurkovi Langsfeldovi
    1969 – Sen o chlebe, autobiografické krátke prózy z obdobia jeho zajatia po SNP
    1977 – Smrť tridsaťsedmičky, cyklus poviedok o osudoch mužov obsluhujúcich počas SNP kanón kalibru 37
    1986 – Detstvo tohto času, výber z publicistiky (editor Ondrej Sliacky)

Preklady

    1963 – Vítězislav Kocourek: Si skvelý, Ogimura


zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Rudo_MoricStáhněte si aplikáciu na Google play

Spomienky (fotky, video, texty)

Spomienky

Ďalej v hrobe

V tomto hrobe je k odpočinku uložený iba Moric Rudo
Pridať zosnulého do hrobu

Významné osoby na cintoríne

Michal Arpáš, 1949 - 2015 Arpáš Michal
Gabčíkovo, 19. 12. 1949 7. 11. 2015
Paľo Bielik, 1910 - 1983 Bielik Paľo
Banská Bystrica, 11. 12. 1910 Bratislava, 23. 4. 1983
Oľga Budská, 1928 - 2015 Budská Oľga
Trenčín, 29. 5. 1928 25. 5. 2015
František Dibarbora, 1916 - 1987 Dibarbora František
Bratislava, 19. 11. 1916 Bratislava, 4. 9. 1987
Jaro Filip, 1949 - 2000 Filip Jaro
Hontianske Moravce, 22. 6. 1949 Bratislava, 11. 7. 2000
Marián Kochanský, 1955 - 2006 Kochanský Marián
Partizánske, 4. 6. 1955 Bratislava, 28. 4. 2006
Zora Kolínska, 1941 - 2002 Kolínska Zora
Kráľova Lehota, 27. 7. 1941 Bratislava, 17. 6. 2002
Pavol Mikulík, 1944 - 2007 Mikulík Pavol
Prešov, 2. 3. 1944 Bratislava, 27. 11. 2007
Ivan Niňaj, 1954 - 2015 Niňaj Ivan
18. 7. 1954 Bratislava, 29. 3. 2015
Melánia Olláryová, 1928 - 2013 Olláryová Melánia
8. 8. 1928 19. 1. 2013
Július Pántik, 1922 - 2002 Pántik Július
Stredné Plachtince, 15. 1. 1922 Bratislava , 25. 8. 2002
Magda Paveleková, 1931 - 2015 Paveleková Magda
Levice, 7. 6. 1931 Dunajská Lužná, 20. 7. 2015
Viliam Polónyi, 1928 - 2012 Polónyi Viliam
Krupina, 6. 7. 1928 Bratislava, 12. 11. 2012
Elo Romančík, 1922 - 2012 Romančík Elo
Ružomberok, 17. 12. 1922 Bratislava, 9. 10. 2012
Jozef Skovay, 1929 - 2015 Skovay Jozef
Bratislava, 24. 10. 1929 Bratislava, 7. 8. 2015
Viera Strnisková, 1929 - 2013 Strnisková Viera
Hlohovec, 30. 10. 1929 31. 8. 2013

Urnový háj

Detail cintorína:

Názov hrobu: MORIC

GPS hrobu:

48º 12' 40,8218''
17º 2' 36,3314''

Detail hrobu

QR kód profilu zosnulého

QR kód - Moric Rudo, 1921 - 1985


Živá spomienka v mobile

Stáhněte si aplikáciu na Google play